O10 – แผนดำเนินงานประจำปี

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563

Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 2