O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563

Total Page Visits: 41 - Today Page Visits: 1