O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 1