O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Total Page Visits: 35 - Today Page Visits: 1