O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

Total Page Visits: 36 - Today Page Visits: 1