O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (แบบ สขร.1)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563

// หมายเหตู//

ปีงบประมาณ 2653 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-buding

Total Page Visits: 43 - Today Page Visits: 1