O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562

Total Page Visits: 40 - Today Page Visits: 1