O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• ใช้รายงานผลของปี พ.ศ.2562

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 1