O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา อย่างน้อย 3 มาตรการ
– มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
– มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วม
– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียการทุจริต
– มาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

Total Page Visits: 40 - Today Page Visits: 1