การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วันที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อข้อมูลLink
O1โครงสร้างhttps://lrus.ac.th/index.php/structure-2/
O2ข้อมูลผู้บริหารhttps://lrus.ac.th/index.php/director/
O3อำนาจหน้าที่https://lrus.ac.th/index.php/therole/
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาhttps://lrus.ac.th/index.php/plan_y/
O5ข้อมูลการติดต่อhttps://lrus.ac.th/index.php/contact-us/
O6กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://lrus.ac.th/index.php/laws/
O7ข่าวประชาสัมพันธ์http://https://lrus.ac.th
O8Q&Ahttps://lrus.ac.th/index.php/qa/
O9Social Networkhttp://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1081010241
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน
O10แผนการดำเนินงานประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o10/
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปีรอบ 6 เดือนhttps://lrus.ac.th/index.php/o11/
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o12/
O13คู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัติงานhttps://lrus.ac.th/index.php/o13/
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://lrus.ac.th/index.php/o14/
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://lrus.ac.th/index.php/o15/
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://lrus.ac.th/index.php/o16/
O17E – Servicehttps://lrus.ac.th/index.php/e-service/
ตัวชี้วัดที่ 9.3การบริหารเงินงบประมาณ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o18/
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://lrus.ac.th/index.php/o19/
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o20/
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://lrus.ac.th/index.php/o21/
O22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://lrus.ac.th/index.php/o22/
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://lrus.ac.th/index.php/o23/
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o24/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://lrus.ac.th/index.php/o25/
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://lrus.ac.th/index.php/o26/
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://lrus.ac.th/index.php/o27/
https://drive.google.com/file/d/1JeblVvpaAOCCs_ndydn9AespX-zLHpZu/view?usp=sharing
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o28/
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5การส่งเสริมความโปร่งใส
O29แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://lrus.ac.th/index.php/o29/
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://lrus.ac.th/index.php/appeal/
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o31/
O32ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นhttps://lrus.ac.th/index.php/dwqa-questions/
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://lrus.ac.th/index.php/o33/
ตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารhttps://lrus.ac.th/index.php/o34/
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttps://lrus.ac.th/index.php/o35/
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o36/
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttps://lrus.ac.th/index.php/o37/
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรhttps://lrus.ac.th/index.php/o38/
O39แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://lrus.ac.th/index.php/o39/
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประปี รอบ 6 เดือนhttps://lrus.ac.th/index.php/o40/
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://lrus.ac.th/index.php/o41/
ตัวชี้วัดย่อย 10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาhttps://lrus.ac.th/index.php/o42/
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาhttps://lrus.ac.th/index.php/o43/

Total Page Visits: 96 - Today Page Visits: 2