O4-แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563

Total Page Visits: 63 - Today Page Visits: 2